Федерація Футболу Волині - частина 1
Середа, 29.03.2017, 05:15
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ВОЛИНІ
 
Меню сайту

Глава І.   Визначення термінів
При тлумаченні Статуту Федерації футболу Волині (далі Статут) вжиті в ньому терміни слід розуміти наступним чином:
Адміністрація: постійно діючий апарат працівників, що виконує поточну роботу за напрямами, визначеними органами управління ФФВ.
Голова ФФВ: вища посадова особа ФФВ
Конференція: вищий орган управління ФФВ
Виконавчий комітет: виконавчий орган, що здійснює функції між управлінням Конференціями ФФВ
Рада членів ФФВ: керівний орган ФФВ в період між Конференціями
УЄФА: Європейський союз футбольних асоціацій
ФІФА: міжнародна федерація футбольних асоціацій
ФФУ: Федерація футболу України
ФФВ: Федерація футболу Волині
Районні, міські Федерації – члени ФФВ: Громадські спортивні організації, які є членом ФФВ, підпорядковані ФФВ, предмет діяльності яких відноситься до сфери розвитку футболу у відповідному регіоні Волині
Асоціація: Громадська спортивна організація, яка є членом ФФВ, підпорядкована ФФВ, предмет діяльності якої відноситься до відповідної сфери футболу

Глава ІІ. Загальні положення.
Стаття І. Назва, повноваження, юридичний статус та штаб-квартира.
1. Обласна спортивна громадська організація "Федерація футболу Волині" є громадською незалежною спортивною організацією осіб, які прагнуть сприяти розвитку і піднесенню футболу у Волинській області, створеною відповідно до законів України "Про об’єднання громадян" та "Про фізичну культуру і спорт'' на засадах індивідуального та колективного членства.
2. ФФВ є неприбутковою організацією.
3. ФФВ за юридичним статусом є відділенням Всеукраїнської спортивної громадської організації "ФФУ", діяльність якої поширюється на території Волинської області, яка має у всіх районах, містах Волині місцеві осередки, колективних членів, які можуть утворювати районні і міські федерації ( відділення ) ФФВ, що діють згідно до своїх статутів. Рішення органів ФФВ, прийняті на виконання цілей та завдань ФФВ в межах її компетенції, є обов’язковими для всіх членів ФФВ (колективних членів, футболістів, тренерів, арбітрів, інших фахівців, тощо ).
4. ФФВ є юридичною особою з усіма юридичними правами та обов’язками, що охоплюються цим поняттям згідно до чинного цивільного законодавства України, зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати майно (рухоме і нерухоме ) на праві власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках, мати печатку та штампи зі своїм найменуванням,
5. Правовою основою діяльності ФФВ є даний Статут та Статут ФФУ, Закон України " Про об'єднання громадян " і Закон України "Про фізичну культуру і спорт" та інше чинне законодавство України .
6. ФФВ визнає цілі та завдання ФФУ, керується ними в своїй діяльності, зокрема, при розробці регламентуючих документів.
7. Для здійснення своїх цілей та завдань, визначених даним Статутом, відповідно до свого правового статусу , ФФВ користуватиметься правами в установленому чинним законодавством порядку:

7.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права.
7.2. Представляти та захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях.
7.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.
7.4. Створювати установи та організації.
7.5. Отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.
7.6. Вносити пропозиції до органів державної влади і управління з приводу розвитку футболу.
7.7. Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.
7.8. Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
8. Юридичною адресою ФФВ є : 43007, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Привокзальна, 13-А, тел. 3-43-80, факс 4-32-64.
Стаття 2. Мета, цілі та завдання.
1. Основною метою діяльності ФФВ - є практичне втілення на території Волинської області статутних цілей і завдань ФФУ, мобілізація використання для цього місцевого спортивного потенціалу , а також поширення діяльності ФФУ на Волині.
2. Основні цілі діяльності ФФВ:

2.1. Демократизація управління у футболі. Сприяння злагодженій взаємодії і співробітництву громадян і організацій, зацікавлених у розвитку футболу в області.
2.2. Забезпечення гідного представництва Волині у всеукраїнському футбольному співтоваристві.
2.3. Поширення єдиної політики розвитку футболу.
2.4. Поширення єдиних принципів дисциплінарної практики щодо членів ФФВ.
2.5. Удосконалення системи підготовки футболістів.
2.6. Розвиток системи пропаганди і популяризіції футболу.
2.7. Задоволення та захист інтересів членів ФФВ.
3.    Для   досягнення   вищезазначених   цілей   ФФВ   ставить   перед  собою наступні завдання:
3.1. Розробляти та втілювати у життя програми розвитку футболу у Волинській області.
3.2. Розробляти та забезпечувати реалізацію програм підготовки футболістів збірних команд України, гравців рін м команд майстрів.
3.3. Сприяти ефективній діяльності членів ФФВ по виконанню статутних завдань.
3.4. Забезпечувати організацію змагань і турнірів, проводити чемпіонати першості та розиграші Кубка Волині з футболу серед членів ФФВ.
3.5 Сприяти розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами ФФВ.
3.6. Запобігати виникненню суперечок і конфліктних ситуацій між членами ФФВ.
3.7. Забезпечувати дотримування всіма членами ФФВ установчих та регламентуючих документів ФФВ, Правил гри.
3.8. Запобігати проявам негативної практики в футбольного арбітражу, сприяти його об’єктивності і високому професійному рівню.
3.9. При отриманні відповідних повноважень організовувати міжнародні, всеукраїнські турніри на території області, рекомендувати клубні команди до участі у всеукраїнських змаганнях.
3.10. Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів ФФВ.
З.11. Організовувати виготовлення офіційної нагородної пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції ФФВ.
3.12. Організовувати виконання рішень керівних органів ФФУ:
3.13. Налагоджувати спортивну інфраструктуру для розвитку футболу в області, без винятків контролює її;
3.14. Здійснювати пошук і консолідацію кадрів для втілення програм ФФУ;
3.15. Висувати кандидатури на обрання у керівні органи ФФУ;
3.16. Здійснювати делеговані органами ФФУ повноваження;
3.17. Створювати постійнодіючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань;
3.18.  Вести списки членів ФФУ і контролювати сплату членських внесків
3.19.  Здійснювати   іншу   діяльність   в   межах,   передбачених   своїм   Статутом та Статутом ФФУ.
Глава ІІІ. Членство в ФФВ.
Стаття 3. Членство в ФФВ.
1. ФФВ діє на основі індивідуального та колективного членства.
2. Членство в ФФВ відкрите для громадян Волинської області та громадських спортивних організацій: районних, міських федерацій (відділень) футболу, асоціацій, спортивних товариств, об’єднань громадян та інших громадських організацій, які поділяють мету та Статутні завдання ФФВ і бажають сприяти її діяльності.

Стаття 4 . Районні і міські федерації (відділення)
1. Районні, міські федерації ( відділення ) - забезпечують управління розвитком футболу у відповідній адміністративно - територіальній одиниці області.
2. В кожному районі (місті) Волинської області може створюватись тільки одна районна або міська федерація.
3. Районна, міська федерація діє з метою практичного втілення у відповідних адміністративно-територіальних одиницях області статутних цілей і завдань ФФВ, а, також, з метою поширення діяльності ФФУ в регіоні.
4. Районна, міська федерація організовує виконання рішень ФФВ на місцях.
5.  Здійснює іншу діяльність, передбачену своїм Статутом і Статутом ФФВ.
Стаття 5. Колективні члени ФФВ.
1. Колективними членами ФФВ можуть стати; громадські організації, спілки громадських організацій, фонди, асоціації, колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють мету ФФВ і її Статутні завдання, а також, бажають сприяти її діяльності.
Права та обов’язки колективних членів.
Стаття 6. Права.
1. Користуватись правами, які надаються їм цим Статутом, регламентами та рішеннями, які прийняті органами ФФВ.
2. Брати участь в управлінні ФФВ через обрані за їх участю (делегатів) органи ФФВ.
3. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФВ та її органів.
4. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться ФФВ.
5. Виходу із членів ФФВ.
Стаття 7. Обов'язки.
1. Активно сприяти розвитку футболу в області, реалізації політики ФФВ в сфері футболу.
2. Співпрацювати з ФФВ з усіх питань, які стосуються питань футболу.
3. Підтримувати авторитет ФФВ, не вчиняти дій, які суперечили б статутним цілям ФФВ, підривати її престиж.
4 Підкорятись у своїй діяльності у сфері футболу вимогам Статуту і регламентуючих документів ФФВ та дотримуватись Правил гри, які встановлені Радою міжнародної футбольної асоціації.
5. Своєчасно сплачувати членські та заявочні внески.
6. Забезпечувати проведення незалежних та демократичних в і борів свого виконавчого органу та забезпечувати участь своїх делегатів в Конференції ФФВ.
Стаття 8. Процедура та умови отримання членства ФФВ.
1. Громадська спортивна організація, яка бажає стати колектив ним членом ФФВ, повинна подати на розгляд в ФФВ письмову заяву.
2. Заява про надання колективного членства повинна містити офіційні
рішення про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, відомості про осіб (органи).
3. В період між Конференціями Рада членів ФФВ може надати тимчасове
членство.
Стаття 9. Призупинення і припинення членства.
1. Організація - член ФФВ, може бути виключена із складу ФФВ, якщо вона:
1.1. Не виконала своїх фінансових обов’язків перед ФФВ.
1.2. Грубо порушила Статут (регламент) або рішення у відповідності з цими документами.
1.3. Рішення   про   виключення   організації —   члена  ФФВ.   приймає виконавчий комітет ФФВ.
Глава ІV. Керівні органи
1. Керівними органами і виконавчими органами ФФВ є:
- Конференція,
- Рада членів ФФВ,
-     Виконавчий комітет ФФВ,
2. Контролюючим органом - Ревізійна комісія.
Стаття 11. Конференція.
1. Конференція є вищим керівним органом ФФВ.
2. Конференція є зібранням делегатів, обраних від членів ФФВ.
3 Конференція може приймати будь-які рішення стосовно виконання своїх Статутних завдань, мети утворення та життєдіяльності ФФУ.
4 Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі приймає участь абсолютна більшість (половина делегатів + 1 делегат) делегатів від членів ФФВ.
Стаття 12. Чергова Конференція: повноваження, повідомлення та порядок
денний.
1.          Чергова Конференція проводиться кожні чотири роки.
2. Дату, місце проведення Конференції, порядок денний та норми
представництва делегатів від членів на Конференцію встановлює Рада
членів ФФВ не пізніше, ніж за місяць до його проведення.
3. Не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Конференції, члени ФФВ
направляють Виконкому ФФВ:
3.1. Прізвища    делегатів    на    Конференцію     ФФВ,    згідно    норм
представництва для колективних членів ФФВ.
3.2. Виписку з протоколу Конференції про висунення кандидатури на
обрання Голови ФФВ та кандидатур для обрання в виборні органи
ФФВ, якщо такі є.
4. Адміністрація ФФВ, не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення
Конференції, направляє офіційне запрошення для участі їх делегатів у
Конференції.
5. До   компетенції  Конференції   належить   вирішення   будь-яких  питань
діяльності ФФВ, але в обов'язковому порядку розглядаються слідуючі:
5.1. Вибори мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів Конференції.
5.2. Вибори Секретаріату з числа делегатів для ведення та перевірки протоколу Конференції.
5.3. Вибори лічильної комісії при голосуванні на Конференції.
5.4. Розгляд звіту Голови.
5.5. Розгляд звіту ревізійної комісії.
 
5.6. Вибори Голови ФФВ.
5.7. Вибори заступників Голови.
5.8. Вибори секретаря ФФВ.
5.9. Вибори Ради членів ФФВ.
5.10. Вибори ревізійної комісії.
5.11. Вибори членів контрольно-дисциплінарного комітету.
5.12. Внесення змін та доповнень до Статуту ФФВ.
5.13. Розгляд та прийняття рішень по пропозиціях, запропонованих колективними членами ФФВ.
5.14. Розгляд заяв про надання членства або виключення організації -члена зі складу ФФВ.
Стаття 13. Позачергова конференція.
1. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням абсолютної
більшості членів Ради або за письмовою вимогою 2/3 членів ФФВ.
Стаття 14. Пропозиції колективних членів.
1. Колективний член ФФВ, який бажає включити питання в порядок денний позачергової Конференції, повинен надіслати в адміністрацію ФФВ в письмовій формі свої пропозиції не менше, ніж за 15 днів /.о дати його проведення.
Стаття 15. Головуючий на Конференції та вирішальний голос.
1. На Конференції головує Голова або, в разі його відсутності, Перший заступник Голови.
2. У випадку рівності голосів, на Конференції Голова має вирішальний
голос.
Стаття 16. Протокол.
1. На Конференції ведеться протокол засідання.
2. Протокол направляється членам ФФВ, підписаний делегатами, які його вели, протягом 10 днів після проведення Конференції.
3. Протокол вважається затвердженим, якщо протягом 10 днів після його відправки, в адміністрацію ФФВ не надійшло ніяких зауважень.
Стаття 17. Право голосу.
1. Кожний колективний член ФФВ, якщо він не втратив право голосу, має на Конференції ту норму представництва (кількість делегатів), яку встановила Рада членів ФФВ.
2. Передача голосів на Конференції не дозволяється.
 
3. Голосування на Конференції є відкритим, якщо Конференція не прийняла іншого рішення.
4. Рішення по голосуванню приймається простою більшістю голосів. Особи, які утримались від голосування, не враховуються.
5. Пропозиції по змінах в Статуті приймаються, якщо за них проголосувало 4/5 присутніх делегатів Конференції.
6. Тимчасова призупинка членства колективних членів в ФФВ не дає їм права приймати участь в голосуванні.
Стаття 18. Вибори.
1. Голосування під час проведення виборів може бути як відкритим, так і таємним. Рішення з цього питання приймає Конференція більшістю голосів.
2. Кандидат на обрання вважається обраним, якщо в першому колі
голосування його кандидатуру підтримала абсолютна більшість
голосів      (половина плюс один голос).
Якщо в першому колі голосування вибори не відбулися, необхідно провести друге коло голосування, в якому кандидат, який набрав більшість голосів, вважається обраним.
Стаття 19. Рішення Конференції.
1. Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття Конференцією.

Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календар
«  Березень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

  • АМФВ
  • ФК "Волинь" Луцьк
  • Партнери
  • Федерація футболу України
  • Комітет арбітрів ФФУ
  • Рада регіонів ФФУ
  • ФФ Луцького району

  • Пошук

    Copyright MyCorp © 2017Створити безкоштовний сайт на uCoz