Понеділок, 18.11.2019, 03:55
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ВОЛИНІ
 
Меню сайту

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
Стаття 1. Визначення термінів 
При тлумаченні Статуту спортивної громадської організації ’’Федерація футболу Волині ’’ (далі – Статут) вжиті в ньому терміни слід розуміти наступним чином : 
ФІФА: Міжнародна федерація футбольних асоціацій. 
УЄФА: Європейський союз футбольних асоціацій. 
Міжнародна рада: Міжнародна рада футбольних асоціацій, яка приймає та змінює Правила гри. 
ФФУ: Федерація футболу України 
ФФВ: Федерація футболу Волині. 
Конференція: вищий орган управління ФФВ. 
Голова ФФВ: вища посадова особа ФФВ. 
Виконавчий комітет: виконавчий орган ФФВ, що існує у певному складі в конкретний проміжок часу згідно з чинним Статутом. 
Президія ФФВ: орган управління ФФВ, створений для оперативної роботи. 
Адміністрація ФФВ: постійно діючий апарат працівників ФФВ, що виконує поточну роботу ФФВ по напрямках, визначених Головою ФФВ. 
Асоціація: громадська спортивна організація, що діє у певних відокремлених сферах футболу, яка є членом ФФВ, підпорядкована та керована ФФВ. 
Ліга: об’єднання колективів футбольних клубів, яка є членом ФФВ, заснована на її території, підпорядкована та керована ФФВ. 
Індивідуальний член: фізична особа, яка є членом ФФВ, підпорядкована та керована ФФВ. 
Правила гри: правила, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій, у відповідності з якими проводяться футбольні змагання. 
Регламентні документи ФФВ: внутрішні акти ФФВ нормативного характеру, які регламентують певні комплекси взаємопов’язаних питань окремих сфер та аспектів діяльності ФФВ та її членів, деталізують статутно-організаційні вимоги до її органів та членів, містять процедурні, дисциплінарні та інші загальні правила, які включаються до правової основи організації та діяльності ФФВ.


ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 2. Правова форма, повноваження, юридичний статус та штаб-квартира 
1. Спортивна громадська організація „Федерація футболу Волині” (далі – ФФВ) є громадською незалежною організацією фізкультурно-спортивного спрямування, яка прагне сприяти розвитку і піднесенню футболу у Волинській області, створеною відповідно до Законів України „Про об’єднання громадян” та „Про фізичну культуру і спорт” на засадах індивідуального членства. ФФВ підтримує політичний та релігійний нейтралітет. 
2. ФФВ є неприбутковою громадською організацією. 
3. Для здійснення цілей та завдань, визначених Статутом, відповідно до свого правового статусу, ФФВ користується всіма правами, встановленими законодавством, а саме: 
3.1 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав; 
3.2 представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях; 
3.3 створювати підприємства, установи та організації, що сприяють розвитку футболу; 
3.4 отримувати від органів державної влади та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 
3.5 вносити пропозиції до органів державної влади та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно розвитку футболу; 
3.6 поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі серед громадськості; 
3.7 засновувати засоби масової інформації для популяризації футболу, своїх ідей та цілей; 
3.8 користуватись іншими правами, передбаченими законодавством для об’єднань такого роду і вчиняти інші дії, не заборонені законом.

4. ФФВ за юридичним статусом є відділенням Всеукраїнської спортивної громадської організації «ФФУ», діяльність якої поширюється на території Волинської області, і має в районах та містах Волині місцеві осередки членів, які утворюють районні та міські федерації (асоціації).

5. ФФВ поряд з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством для громадських організацій і чинним Статутом, користується також повноваженнями щодо розвитку футболу, делегованими місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, та виключним правом представляти футбол Волині в ФФУ, а також виключним правом на проведення змагань з футболу в Волинській області.

6. Правовою основою діяльності ФФВ є Конституція України, законодавство, цей Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються ФФВ у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

7. ФФВ є юридичною особою з усіма юридичними правомочностями, що охоплюються цим поняттям згідно з законодавством, зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати прав та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах; набувати у власність майно (рухоме і нерухоме), мати самостійний баланс; відкривати рахунки у банках (у національній та іноземній валюті); мати печатку та штампи із своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Виконкомом та реєструються в установленому законодавством порядку.

8. ФФВ визнає цілі та завдання ФФУ, УЄФА та ФІФА, керується в своїй діяльності документами зазначених організацій та приймає на себе зобов’язання дотримуватися обов’язків, передбачених для регіональних федерацій.

9. Офіційною назвою ФФВ є: повна назва: українською мовою - спортивна громадська організація „ Федерація футболу Волині ” англійською мовою - sporting public organization «Federation of Football Volyn» скорочена назва: українською мовою - „ ФФВ ” англійською мовою - „ FFV ”

10. Юридичною адресою штаб-квартири ФФВ є: Україна, м.Луцьк, пр. Перемоги, 7А. За цією адресою знаходяться органи управління ФФВ. Виконавчий комітет може змінювати і визначати офіційну адресу ФФВ.

 

Стаття 3. Мета і завдання

1. Мета діяльності ФФВ – забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу у Волинській області на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених в його розвитку.

2. Завдання: постійне удосконалення гри у футбол та сприяння її поширенню у Волинській області; розроблення і забезпечення реалізації та впровадження програм розвитку футболу; сприяння ефективній діяльності членів ФФВ з виконання статутних завдань; забезпечення організації та проведення змагань серед обласних команд; сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами ФФВ, по можливості запобігати виникненню конфліктів і суперечок між членами ФФВ та забезпечувати впровадження їх єдиної спільної політики розвитку футболу; підтримання зв'язку і співпраці з ФФУ, забезпечення дотримання її Статуту та інших регламентних документів всіма членами ФФВ; контроль та забезпечення дотримання всіма членами ФФВ статутних та регламентних документів ФФВ, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФІФА, УЄФА, ФФУ – документів цих організацій) при проведенні матчів з футболу; здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів ФФВ; запобігання всім методам або практичним діям чи бездіяльності, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у футболі; захист інтересів членів ФФВ у відносинах з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами; надання правової і соціальної допомоги членам ФФВ, їх гравцям, тренерам та іншим фахівцям з футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу; отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів на території Волинської області; поширення інформації про футбол на Волині (у т. ч. про діяльність ФФВ) та обміну досвідом у цій сфері шляхом використання засобів масової інформації; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з футболу шляхом проведення конференцій, семінарів, курсів та інших науково-практичних заходів; представлення гравців, тренерів та інших фахівців футболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань ФФВ та сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань; виготовлення в установленому законодавством порядку офіційної нагородної, пам'ятної атрибутики та сувенірної продукції ФФВ.

3. Принципи діяльності: вирішення питань, що стосуються футболу у Волинській області на засадах демократичного управління; організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку футболу на Волині та Україні в дусі миру, взаєморозуміння та Чесної гри, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та раси; забезпечення гідного представництва та співробітництва Волинської області з ФФУ на основі дотримання статутних і регламентних норм; поширення єдиної політики розвитку футболу; дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів ФФВ; удосконалення системи підготовки футболістів і методології гри у футбол; розвиток системи пропаганди і популяризації футболу та розповсюдження об'єктивної інформації про діяльність ФФВ; захист членів ФФВ, повага їх інтересів та врегулювання спорів між ними; проведення курсів, семінарів, конференцій та інших науково-методичних і практичних заходів з питань розвитку футболу.

 

Стаття 4. Відносини з ФФУ

1. ФФВ є колективним членом ФФУ і будує свої відносини з нею на підставах взаємної поваги, повного визнання її компетенції та юрисдикції.

2. ФФВ забезпечує дотримання своїми членами Статутів, регламентів, директив та рішень органів ФФУ, УЄФА, ФІФА та визнає їх керівну роль в питаннях розвитку футболу.

 

Стаття 5. Офіційні мови

1. Офіційною мовою ФФВ є українська.

2. Англійською та іншими мовами ведуться офіційна кореспонденція та спілкування з національними і регіональними федераціями (асоціаціями) інших країн.

3. На Конференції, Виконкомі, Президії та інших офіційних заходах ФФВ делегати Конференції та члени Виконкому виступають українською мовою. 4. Офіційні рішення, документи Конференції, Виконкому, Президії ФФВ, а також листування Адміністрації ФФВ друкуються українською мовою.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ФФВ 
Стаття 6. Членство в ФФВ

1. Членство в ФФВ відкрите для індивідуальних членів.

2. Індивідуальним членом ФФВ може бути повнолітній громадянин України, який має поручительства трьох осіб, котрі зробили великий внесок у спортивні досягнення Волинської області та українського футболу, за умови що його діяльність пов’язана з роботою у футболі і він поділяє мету та Статутні завдання ФФВ, та бажає сприяти її діяльності. Для цього вони подають на розгляд Виконкому ФФВ письмову заяву про надання індивідуального членства.

3. У кожному районі та місті обласного підпорядкування Волинської області створюється тільки одна районна (міська) федерація чи асоціація, яка реєструється (легалізується) у встановленому законодавством порядку, після чого набуває повноважень з управління та розвитку футболу, яка визнається ФФВ.

4. Індивідуальний член ФФВ:

4.1. організовує виконання рішень органів управління ФФВ;

4.2. здійснює управління з розвитку футболу у відповідному районі (місті) або галузі;

4.3. висуває кандидатури на обрання Голови ФФВ та інших осіб до органів управління ФФВ;

4.4. здійснює делеговані їй органами управління ФФВ повноваження;

4.5. створює постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань;

4.6. веде облік членів і контролює сплату ними членських внесків;

4.7. формується на демократичних виборних засадах та керується своїм Статутом, прийнятим вищим органом федерації;

4.8. здійснює іншу діяльність у межах, передбачених власним Статутом та Статутом ФФВ.

5. Районну (міську) федерацію очолює голова, обраний демократичним шляхом. Голова підзвітний і підконтрольний ФФВ.

 

Стаття 7. Прийом та порядок прийому членів ФФВ

1. Фізичні особи, які бажають стати індивідуальним членом ФФВ, подають на розгляд Виконкому письмову заяву про надання індивідуального членства. Заява повинна містити дані члена, прізвище, ім’я, по батькові, адресу, місце роботи, контактний телефон, e-mail та згоду дотримуватися Статутів ФФВ, ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції і юрисдикції.

2. ФФВ може вимагати від кандидата у індивідуальні члени ФФВ іншу інформацію (документи) про його діяльність у сфері футболу.

3. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) до індивідуальних членів ФФВ здійснюється Конференцією на підставі письмового звернення фізичної особи (кандидата в індивідуальні члени).

4. Протягом роботи Конференції, на якій має розглядатися питання прийняття кандидата в індивідуальні члени, кандидат може через своїх делегатів виступити в підтримку свого прохання. Під час обговорення заяви іншими учасниками і проведення голосування із зазначеного питання ці делегати повинні залишити зал засідань Конференції. У разі ухвалення позитивного рішення делегатам індивідуального члена, щойно прийнятого до ФФВ, дозволяється брати участь у подальшій роботі Конференції з правом голосу.

6. У період між Конференціями, Виконком ФФВ може надати тимчасове членство, яке на період до скликання Конференції прирівнюється за правами та обов’язками до постійного членства. Рішення про надання постійного членства приймає наступна Конференція.

 

Стаття 8. Права та обов’язки членів ФФВ

1. Члени ФФВ користуються правами, які надаються цим Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами ФФВ відповідно до нього, а саме:

1.1. брати участь (через своїх делегатів) в обранні органів управління ФФВ, висувати кандидатури; бути обраними (в особі своїх делегатів) до складу органів ФФВ;

1.2. брати участь в управлінні ФФВ через своїх представників, обраних до органів ФФВ;

1.3. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФФВ;

1.4. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФВ та її органів;

1.5. брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях, що проводяться ФФВ, на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами ФФВ;

1.6. користуватися підтримкою ФФВ у діяльності, що відповідає статутній меті ФФВ;

1.7. користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку ФФВ;

1.8. виходу із складу членів ФФВ.

2. Члени ФФВ зобов’язані:

2.1. визнавати виключну компетенцію ФФВ та ФФУ щодо розвитку футболу в Волинській області та Україні, проведення змагань та дисциплінарної юрисдикції, а також виконувати їх Статути, регламенти і рішення, які приймаються їх органами;

2.2. активно сприяти розвитку футболу на Волині, реалізації політики ФФВ у сфері футболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами Волинської області, що діють у зазначеній сфері;

2.3. співпрацювати з ФФВ з усіх питань розвитку футболу в області;

2.4. підтримувати авторитет ФФВ, не чинити дій, що суперечать статутним цілям ФФВ, підривають її престиж;

2.5. дотримуватися цього Статуту, а також регламентів і рішень, ухвалених органами управління ФФВ у межах їх компетенції; дотримуватись вимог ФФУ, УЄФА, ФІФА та виконувати Статути, регламентні директиви та рішення їх органів, Правил гри, прийнятих рішеннями Міжнародної ради футбольних асоціацій;

2.6. забезпечувати дотримання Статутів і регламентних документів ФФВ, ФФУ, УЄФА, ФІФА всіма особами, які є їх членами (командами, клубами, гравцями, тренерами, офіційними особами, іншими фахівцями з футболу), та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень Органів здійснення футбольного правосуддя ФФВ;

2.7. виконувати рішення, прийняті органами управління ФФВ в межах їх компетенції, дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості та принципів Чесної гри;

2.8. дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених статутними та регламентними документами ФФВ, ФФУ, УЄФА та ФІФА;

2.9. брати участь тільки в змаганнях, що проводяться і визнаються ФФВ відповідно до її регламентних документів та рішень;

2.10. забезпечувати відповідність своїх статутних і регламентних документів вимогам чинного Статуту ФФВ та повідомляти ФФВ про зміни, внесені до них;

2.11. передбачати у своєму Статуті вимоги щодо забезпечення виконання основного обов'язку для члена ФФВ: проведення незалежних та демократичних виборів своїх керівних і виконавчих органів та делегатів на Конференції ФФВ. Виконавчий комітет ФФВ має право відмовити у визнанні виконавчого органу члена, в тому числі тимчасово утвореного, якщо є підстави вважати, що зазначений орган не був створений шляхом вільних, незалежних та демократичних виборів;

2.12. своєчасно сплачувати членські, заявкові та інші внески;

3. Професіональні футбольні клуби можуть бути членом районної (міської) федерації або асоціації, яка є членом ФФВ.

4. ФФВ бере на себе зобов’язання забезпечити підтримку клубів з тим, щоб вони могли приймати всі рішення, в тому числі стосовно членства в ФФВ, незалежно від будь-якого зовнішнього впливу. Це зобов’язання діє незалежно від організаційної структури та форми власності клубу.

5. Ліги або інші групи клубів, які є членами ФФВ, можуть утворюватися лише за дозволом ФФВ та підпорядковуються їй. Виконком ФФВ визначає повноваження, що можуть бути надані такій лізі або групі клубів, а також їх права і обов’язки, а саме:

5.1. повноваження, статутні та регламентні документи цих ліг чи групи клубів, а також зміни та доповнення до них узгоджуються Виконкомом ФФВ;

5.2. регулярно звітувати перед Виконкомом ФФВ про свою діяльність.

 

Стаття 9. Вихід зі складу ФФВ, припинення членства, виключення члена

1. Індивідуальний член може припинити своє членство у ФФВ в кінці фінансового року за умови, що він надіслав Адміністрації ФФВ рекомендованим листом письмове повідомлення про свій намір принаймні за три місяці до дати виходу із ФФВ.

2. У разі ліквідації організації члена його членство в ФФВ одразу припиняється.

3. Конференція може виключити індивідуального члена із ФФВ, за умови: невиконання своїх фінансових зобов’язань перед ФФВ; істотних порушень цього Статуту, регламентів або рішень, прийнятих відповідно до нього; втрати статусу районної (міської) федерації чи асоціації, що представляє футбол на відповідній території (галузі), або втрати делегованих повноважень.

4. Індивідуальний член ФФВ зобов'язаний виконати всі свої фінансові зобов'язання перед ФФВ до припинення, розпуску (ліквідації) або завершення свого членства.

5. Рішення про виключення індивідуального члена приймає Конференція ФФВ. За виключення мають проголосувати щонайменше половина плюс один делегат Конференції, за умови присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості делегатів.

 

Стаття 10. Тимчасове припинення (призупинення) членства

1. Якщо на думку Виконавчого комітету індивідуальний член неодноразово припускався істотних порушень Статутів або положень, рішень ФФВ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, Виконавчий комітет має право тимчасово припинити (призупинити) членство цього члена. Це рішення набуває чинності відразу після його прийняття і на період до скликання Конференції прирівнюється до припинення членства Конференцією.

2. Питання тимчасового припинення членства передаються на розгляд наступної Конференції, яка приймає рішення про виключення члена, скасування або продовження тимчасового припинення його членства. Якщо наступна Конференція не розглядає це питання, тимчасове припинення членства скасовується.

 

Стаття 11. Почесне членство 
1. За пропозицією Виконавчого комітету Конференція ФФВ може присвоїти звання «Почесний член ФФВ» будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед футболом.

2. Почесні члени можуть відвідувати засідання Конференції та Виконавчого комітету, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.

 

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФФВ

Стаття 12. Органи управління ФФВ

1. Управління ФФВ здійснюється на демократичних засадах, принципах гласності, підпорядкованості і підзвітності органів управління в установленому Статутом порядку, дотримання дисципліни та статутних і регламентних документів ФФУ, УЄФА, ФІФА.

2. ФФВ здійснює управління футболом через такі органи управління: - Конференція; - Виконавчий комітет; - Президія ФФВ; - Ревізійна комісія.

 

Стаття 13. Конференція. Загальні повноваження, повноваження щодо прийняття рішень

1. Вищим органом управління ФФВ є Конференція (збори делегатів, обраних членами ФФВ).

2. Повноваження щодо прийняття рішень має Конференція, скликана відповідно до вимог Статуту .

3. Порядок ведення Конференції та інших засідань органів управління ФФВ визначаються Процедурним регламентом ФФВ.

 

Стаття 14. Конференція (звітно-виборна Коференція). Повноваження, повідомлення, кворум, порядок денний 

1. Конференція проводиться не менше ніж один раз на чотири роки. Конференція вважається легітимною, якщо на ній присутня абсолютна більшість (половина плюс один) делегатів від загальної кількості членів ФФВ, обраних на неї делегатів.

2. Питаннями, що належать до виключної компетенції Конференції, є: 

2.1. обрання осіб з числа делегатів для перевірки повноважень делегатів (Мандатна комісія);

2.2. обрання осіб з числа делегатів, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);

2.3. обрання трьох делегатів для ведення і перевірки протоколу Конференції;

2.4. розгляд та прийняття звіту Голови ФФВ;

2.5. розгляд та прийняття звіту Ревізійної комісії,

2.6. обрання Голови ФФВ;

2.7. обрання перших заступників та заступників Голови ФФВ;

2.8. обрання членів Виконавчого комітету;

2.9. затвердження Статуту ФФВ та внесення змін і доповнень до нього, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх делегатів;

2.10. обрання членів Органів здійснення футбольного правосуддя;

2.11. обрання членів Ревізійної комісії;

2.12. розгляд заяв про прийом і виключення членів ФФВ;

2.13. надання почесного членства ФФВ.

2.14. прийняття рішень про скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) членства індивідуальних членів, членів Виконавчого комітету або інших органів управління ФФВ;

3. Повідомлення індивідуальним членам ФФВ рішення Виконкому про проведення звітно-виборної Конференції надсилається у письмовій формі в п’ятиденний термін з моменту прийнята такого рішення, щонайменше за три місяці до дати її скликання. Офіційне запрошення на Конференцію висунутим делегатам направляється не пізніше трьох тижнів до дати, на яку призначено засідання, разом з вказаним місцем проведення Конференції та порядком денним, підготовленим Виконавчим комітетом ФФВ.

4. Не пізніше ніж за один місяць до дати проведення звітно-виборної Конференції індивідуальні члени ФФВ направляють Виконкому ФФВ витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференцію та висунуті кандидатури серед своїх делегатів на обрання в керівні органи ФФВ. Індивідуальний член ФФВ, який бажає включити питання до порядку денного Конференції, повинен подати його у письмовій формі до Адміністрації ФФВ щонайменше за один місяць до дати скликання Конференції. Така пропозиція має бути чітко сформульована та містити причини її подання.

 

Стаття 15. Позачергова Конференція. Повноваження, повідомлення, порядок денний

1. Позачергова Конференція може скликається Виконавчим комітетом або на письмову вимогу, не менше 2/3 від загальної кількості індивідуальних членів ФФВ із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.

2. У разі скликання позачергової Конференції засідання повинно відбутися не пізніше ніж через три місяці з дати письмової вимоги індивідуальних членів або рішення Виконавчого комітету. Повідомлення про позачергову Конференцію розсилається щонайменше за два місяці до дати її скликання.

3. Підготовлений Виконавчим комітетом ФФВ порядок денний направляється разом з повідомленням про скликання позачергової Конференції. Виконавчий комітет може включати до порядку денного також інші питання, що належать до компетенції Конференції.

4. Не пізніше ніж за один місяць до дати проведення позачергової Конференції індивідуальні члени ФФВ направляють Виконкому ФФВ витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференцію.

 

Стаття 16. Голова Конференції, виконуючий обов’язки Голови, вирішальний голос

1. Головою Конференції є Голова ФФВ або, за його відсутності, один з перших заступників. Якщо перші заступники Голови також відсутні, на Конференції головуватиме заступник Голови, який найдовше обіймає цю посаду. Якщо жоден з заступників Голови не присутній, Конференція обирає Голову з числа членів Виконавчого комітету.

2. За рівного розподілу голосів Голова Конференції має вирішальний голос. До виборів застосовуються положення Статті 19.

 

Стаття 17. Протокол Конференції

1. Вся діяльність Конференції заноситься до протоколу особами, обраними з числа делегатів.

2. Делегати, обрані для ведення і перевірки протоколу, виконують цю роботу так, щоб підписаний ними протокол був надісланий до Адміністрації ФФВ протягом 30 днів від дати Конференції. Протокол вважається ухваленим Головою ФФВ, якщо після перевірки трьома делегатами немає жодних заперечень. Якщо до протоколу є зауваження, то вони викладаються в письмовій формі. У разі одержання заперечень розгляд протоколу включається до порядку денного наступного Виконкому.

 

Стаття 18. Право голосу

1. Індивідуальні члени ФФВ мають на Конференції рівну кількість голосів відповідно до встановленої Виконавчим комітетом норми представництва.

2. Голосування за дорученням на Конференції не дозволяється.

3. Голосування має бути відкритим, за умови якщо делегати Конференції не приймуть іншого рішення.

4. Пропозиції індивідуальних членів ФФВ приймаються простою більшістю голосів. Утримання від голосування не враховуються. За рівного розподілу голосів Головуючий Конференції має вирішальний голос. Пропозиція про ліквідацію ФФВ приймається 4/5 голосів усіх членів ФФВ, а пропозиція щодо внесення змін до Статуту – половина + один усіх членів ФФВ, що взяли участь у роботі Конференції.

5. Індивідуальні члени ФФВ, членство яких тимчасово припинено (призупинено), та суб’єкти, яким надано тимчасове членство, не мають права голосу.

 

Стаття 19. Вибори

1. При голосуванні кандидат на обрання Головою ФФВ вважається обраним у першому раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна більшість голосів (половина голосів плюс один). Якщо обрання у першому раунді не відбулося, проводиться другий раунд між двома кандидатами, які набрали найбільше голосів у першому раунді, по остаточному голосуванні. За результатами другого раунду кандидат на обрання Головою ФФВ вважається обраним, якщо його кандидатура підтримана простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів).

2. Голосування при обранні Голови ФФВ має бути відкритим, за умови якщо Конференція не прийме іншого рішення. За наявності лише одного кандидата Конференція може прийняти рішення про будь-яку форму голосування.

3. В усіх інших виборах застосовуються положення Процедурного регламенту ФФВ.

 

Стаття 20. Набуття рішеннями чинності

1. Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не передбачено іншого.

2. Рішення Конференції є обов’язковими для всіх членів ФФВ.

 

Стаття 21. Виконавчий комітет

1. Виконавчий комітет складається з Голови ФФВ та 10 (десяти) членів, обраних Конференцією.

2. Кожен член Виконавчого комітету повинен обіймати активну посаду в структурі колективного члена або ФФВ. Якщо зазначена умова припиняє дію протягом терміну повноважень особи, вона втрачає право на переобрання.

 

 Стаття 22. Повноваження Виконавчого комітету 
1. Виконавчий комітет має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, які не належать до виключної компетенції Конференції чи іншого органу управління ФФВ.

2. Виконавчий комітет має такі повноваження, що не можуть передаватися або скасовуватися:

2.1. загальне управління ФФВ та здійснення контролю за її діяльністю;

2.2. визначення організаційної структури та підрозділів ФФВ;

2.3. здійснює контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку;

2.4. обрання та відкликання Виконавчого директора та директорів;

2.5. затвердження річного кошторису надходжень та витрат ФФВ, наданого Виконавчим директором;

2.6. контроль за діяльністю Адміністрації ФФВ, включаючи Виконавчого директора і директорів, особливо щодо виконання вимог Статуту, регламентів, положень, директив, рішень та наказів;

2.7. затвердження регламентів та календарів ігор обласних змагань, що проводяться під юрисдикцією ФФВ;

2.8. затвердження голів, заступників голів та членів постійних комітетів ФФВ;

2.9. затвердження інших регламентів, планів, рішень, правил та положень;

2.10.затвердження розмірів вступних, заявкових членських внесків для команд-учасниць обласних змагань та інших внесків індивідуальних членів ФФВ і вирішення всіх інших фінансових питань;

2.11.здійснення контролю за господарським управлінням коштами і майном ФФВ;

2.12.затвердження зразків нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток та штампів;

2.13.скликання Конференції ФФВ (звітно-виборної або позачергової), визначення дати, місця її проведення, порядку денного та норми представництва;

2.14.вибори делегатів від ФФВ на Конгреси ФФУ та інші засідання.

3. Виконавчий комітет може доручати підготовку та впровадження його рішень постійним комітетам ФФВ або контроль за справами групам чи окремим своїм членам. Про виконання цих дій членами Виконавчого комітету надається відповідний звіт.

4. Виконавчий комітет керує справами ФФВ за винятком обсягу повноважень, делегованих Виконавчому директору, за умови що ці зобов’язання не належать до виключної компетенції Виконавчому комітету відповідно до чинного Статуту.

 

Стаття 23. Строк повноважень Виконавчого комітету

1. Строк повноважень членів Виконавчого комітету, обраних Конференцією за пропозицією Голови ФФВ, становить чотири роки. Кожен з членів Виконавчого комітету може бути переобраним.

2. У випадку припинення повноважень члену Виконавчого комітету, обраного Конференцією, кандидатуру на заміну на решту строку повноважень пропонує той індивідуальний член, представник якого – член Виконкому – припинив повноваження з подальшим схваленням такої кандидатури рештою членів Виконавчого комітету. У випадку несхвалення Виконавчим комітетом запропонованого на заміну члена, нового члена Виконкому обирає позачергова Конференція.

 

Стаття 24. Частота проведення засідань, кворум 
1. Як правило, Виконавчий комітет збирається раз на чотири місяці. Засідання скликаються Головою ФФВ. На вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Голова ФФВ повинен скликати засідання Виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати цієї вимоги.

2. Засідання Виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутня абсолютна більшість (половина плюс один), включаючи Голову ФФВ або, за його відсутності, одного з перших заступників Голови.

3. Член Виконавчого комітету або Голова ФФВ не можуть брати участі у розгляданні будь-якого питання, що стосується індивідуального члена ФФВ або клубу, що приєднався до індивідуального члена ФФВ, з якими вони пов’язані спільними інтересами, або у випадку будь-якого конфлікту інтересів .

 

Стаття 25. Делегування управління

Згідно із сукупністю своїх повноважень Виконавчий комітет може повністю або частково делегувати управління певними питаннями групам, що складаються виключно з його членів, а також окремим членам Виконкому чи Виконавчому директору ФФВ.

 

Стаття 26. Прийняття рішень, голосування, протокол

1. Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю голосів членів Виконкому. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос має Головуючий. Голосування є відкритим, якщо Виконком не прийме інше рішення. За рівного розподілу голосів Головуючий має вирішальний голос.

2. Рішення Виконавчого комітету набуває чинності відразу після прийняття, якщо Виконком не прийме іншого рішення.

3. На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний протокол.

Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

  • АМФВ
  • ФК "Волинь" Луцьк
  • Партнери
  • Федерація футболу України
  • Комітет арбітрів ФФУ
  • Футбольний магазин "RABONA"

  • Пошук

    Copyright MyCorp © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz