Понеділок, 18.11.2019, 02:36
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ВОЛИНІ
 
Меню сайту

Стаття 27. Припинення членства у Виконавчому комітеті та інших органах управління ФФВ, відкликання членів інших комітетів

1. Виконавчий комітет може припинити повноваження свого члена або члена іншого органу управління ФФВ (Стаття 12) до наступної Конференції, якщо є підстави вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно поводила себе.

2. Виконавчий комітет може відкликати свого члена, якщо є підстава вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно поводила себе.

3. Прийняття вказаних у пунктах 1 та 2 цієї статті рішень приймається половиною плюс один від загальної кількості голосів членів Виконавчого комітету, які мають право голосу. Член Виконавчого комітету, відносно якого розглядається зазначене питання, не має права брати участі в обговореннях або голосуванні.

 

Стаття 28. Президія ФФВ. Склад, повноваження та прийняття рішень.

1. Президія ФФВ створюється Головою ФФВ з метою розв'язання першочергових, надзвичайних та найскладніших питань, що виникли в діяльності ФФВ і потребують негайного або оперативного вирішення в період між засіданнями Виконавчого комітету.

2. Порядок роботи Президії ФФВ визначається положеннями цієї статті Статуту та Процедурним регламентом ФФВ.

3. До складу Президії ФФВ входять перші заступники Голови, заступники Голови, Виконавчий директор, та інші особи, визначені Головою ФФВ.

4. Головує на засіданнях Президії Голова ФФВ, а за його відсутності визначений ним перший заступник або заступник Голови.

5. Порядок денний, час та місце засідання Президії ФФВ визначається Головою ФФВ. Кожний член Президії ФФВ має право внести на її розгляд питання, що потребує оперативного вирішення.

6. Президія ФФВ може призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші групи фахівців, відряджати їх для виконання діяльності в райони, міста, області України або за кордон.

7. Рішення Президії ФФВ, є обов'язковим для всіх членів ФФВ і набувають чинності з моменту прийняття, якщо не передбачене інше. Голова ФФВ негайно інформує Виконавчий комітет про прийняті Президією ФФВ рішення.

8. Рішення Президії ФФВ приймаються простою більшістю голосів членів. При рівній кількості голосів у ході голосування вирішальний голос має Голова ФФВ. У випадку неможливості скликання Президії ФФВ у встановлений термін рішення можуть прийматися із застосуванням сучасних засобів зв’язку чи телефаксу.

9. Засідання Президії ФФВ має кворум та вважається повноважним у разі присутності на його засіданнях абсолютної більшості членів Президії (половина плюс один).

 

V.ГОЛОВА ФФВ 

Стаття 29. Голова ФФВ. Права та обов’язки

1. Головою ФФВ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та делегатом Конференції ФФВ.

2. Кандидатура на обрання Голови ФФВ пропонується будь-яким індивідуальним членом ФФВ і надсилається до Адміністрації ФФВ за 45 днів до дати відкриття Конференції. Голова ФФВ , якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів обов'язково надсилаються Адміністрацією ФФВ індивідуальним членам ФФВ не пізніше, ніж за три тижні до початку звітно-виборної Конференції.

3. Кандидат на обрання Головою ФФВ за один місяць до звітно-виборної Конференції надає Виконкому ФФВ письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Голови ФФВ.

4. В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови ФФВ особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається кандидатів, делегати Конференції можуть прийняти рішення продовжити повноваження органів управління ФФВ на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур. 

5. Голова ФФВ обирається Конференцією ФФВ строком на чотири роки. Він є вищою офіційною особою, яка очолює роботу ФФВ. Голова ФФВ підзвітний тільки Конференції ФФВ. Термін повноваження Голови ФФВ визначається від дати його обрання Конференцією.

6. Голова ФФВ має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме:

6.1. звітує про свою роботу щороку на засіданні Виконавчого комітету;

6.2. особисто керує діяльністю ФФВ, Адміністрацією ФФВ, забезпечує незалежність ФФВ, права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту ФФВ і законодавства;

6.3. без довіреності представляє ФФВ в ФФУ, державних органах України та інших країн, державних та недержавних установах, місцевих органах виконавчої влади, громадських організаціях, та всіма третіми особами;

6.4. пропонує Конференції на обрання необхідну кількість перших заступників Голови і заступників Голови, персональний склад Виконавчого комітету;

6.5. пропонує Конференції кандидатури осіб на обрання членами Органів здійснення футбольного правосуддя та Ревізійної комісії;

6.6. має виключне право пропонувати Виконавчому комітету кандидатуру для призначення Виконавчим директором ФФВ;

6.7. керує роботою та головує на засіданнях Виконавчого комітету та Президії ФФВ, визначає періодичність їх скликання;

6.8. призначає на посаду та звільняє персонал Адміністрації ФФВ, а також вносить на розгляд Виконавчого комітету кандидатури щодо призначення або відкликання директорів;

6.9. подає Виконавчому комітету пропозиції щодо кандидатур на посади голів, заступників голів та членів постійних комітетів ФФВ;

6.10. має право першого підпису фінансових та інших документів ФФВ;

6.11. укладає від імені ФФВ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;

6.12. видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів ФФВ, затверджує штатний розклад, посадові оклади та структуру Адміністрації ФФВ;

6.13. розподіляє обов'язки між заступниками Голови та іншими співробітниками ФФВ;

6.14. розглядає та затверджує протокол Конференції ФФВ;

6.15. нагороджує від імені ФФВ осіб за видатні заслуги перед футболом;

6.16. представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футболістів і тренерів та інших фахівців з футболу, членів ФФВ до державних або відомчих нагород та почесних звань;

6.17. за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос;

6.18. за своєї відсутності Голова ФФВ свої повноваження і обов'язки покладає на одного з перших заступників або одного з заступників Голови;

7. Якщо Голова ФФВ припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує перший заступник або заступник Голови, визначений Виконкомом, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступної Конференції.

 

Стаття 30. Заступники Голови. Повноваження та обов'язки 

1. Перші заступники Голови та заступники Голови обираються Конференцією, за пропозицією Голови ФФВ. Термін повноважень перших заступників Голови і заступників Голови складає чотири роки від дати обрання Конференцією. 2. Перші заступники Голови та заступники Голови керують роботою ФФВ згідно з розподілом обов'язків між ними, затвердженими Головою ФФВ, та відповідно до його доручень. За відсутності Голови ФФВ його права і обов'язки виконує визначений ним перший заступник або заступник Голови, який має право підпису.

3. Перші заступники Голови та заступники Голови підпорядковуються і підзвітні Голові ФФВ та Конференції.

 

VI. ОРГАНИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

Стаття 31. Органи здійснення футбольного правосуддя

1. Органами здійснення футбольного правосуддя в ФФВ є: - Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції); - Апеляційний комітет (орган другої інстанції).

2. Члени Органів здійснення футбольного правосуддя не можуть входити до складу Виконавчого комітету або Президії ФФВ.

3. Голови та члени Органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією з кандидатів, запропонованих Головою ФФВ терміном на чотири роки.

4. Юрисдикція та процесуальні дії Органів здійснення правосуддя визначаються чинними на той момент Дисциплінарними правилами ФФВ.

 

Стаття 32. Контрольно-дисциплінарний комітет

1. Контрольно-дисциплінарний комітет (далі – КДК) складається з голови, заступника голови та трьох членів комітету.

2. КДК, як правило, приймає рішення в присутності всіх членів. Три члени складають кворум. Винятки визначаються Дисциплінарними правилами ФФВ, які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного члена КДК, уповноваженого головою КДК приймати рішення.

 

Стаття 33. Апеляційний комітет

1. Апеляційний комітет складається з голови, заступника голови та одного члена комітету.

2. Два члени Апеляційного комітету складають кворум. Винятки визначаються Дисциплінарними правилами ФФВ, які можуть уповноважити голову або заступника голови самостійно приймати письмові рішення з очевидно неприйнятних апеляцій.

3. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення КДК відповідно до чинних на той момент Дисциплінарних правил ФФВ.

4. Голова Апеляційного комітету повинен мати юридичну освіту і кваліфікацію.

 

VIІ. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ФФВ  
Стаття 34. Виконавчий директор ФФВ. Повноваження та обов’язки 
1. Виконавчий директор ФФВ є вищою посадовою особою оперативного управління, яка призначається Виконавчим комітетом.

2. Виконавчому директору ФФВ делегуються такі повноваження:

2.1. представництво ФФВ в частині, делегованій Головою ФФВ;

2.2. керівництво Адміністрацією ФФВ;

2.3. складання та подання для затвердження Виконавчим комітетом річного кошторису надходжень та витрат ФФВ;

2.4. ініціювання витрат в межах бюджету ФФВ;

2.5. організація заходів з підготовки засідань органів управління ФФВ; 

2.6. контроль виконання рішень органів управління ФФВ; 

2.7. визначення складу та меж компетенції у роботі кожної групи фахівців та робочих груп. 

3. Виконавчий директор є присутнім на Конференції, засіданні Виконавчого комітету та його робочих груп, Президії ФФВ та постійних комітетів.

4. Виконавчим комітетом можуть визначатися додаткові права та обов’язки Виконавчого директора.

 

VIII. ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ, ГРУПИ ФАХІВЦІВ, РОБОЧІ ГРУПИ 
Стаття 35. Комітети. Обрання. Групи фахівців, робочі групи

1. Постійні комітети ФФВ є робочими органами з основних напрямів організації і розвитку футболу. Комітети створюються і діють у відповідності до Статуту ФФВ, а також Положень, затверджених Виконавчим комітетом.

2. Постійними комітетами ФФВ є: - Комітет з проведення змагань; - Комітет арбітрів; - Комітет дитячо-юнацького футболу; - Комітет з розвитку футболу в регіонах; - Комітет жіночого футболу; - Комітет ветеранів футболу;  - Комітет пляжного футболу.

3. Виконавчий комітет може створювати інші комітети.

4. За необхідності Голова ФФВ може призначати групи спеціалістів для виконання певних обов’язків та робочі групи - для виконання окремих, обмежених за часом обов’язків, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.

5. Голови комітетів консультуються з Головою ФФВ, який може делегувати деякі свої функції тому або іншому комітету.

6. Голова представляє свій комітет. На підставі консультацій з Головою ФФВ голова комітету визначає дати засідань, відповідає за належне ведення діловодства, звітує Виконавчому комітету та інформує Голову ФФВ про стан справ у комітеті.

7. Будь-який член Виконавчого комітету може відвідувати засідання комітетів як спостерігач.

 

IХ. АДМІНІСТРАЦІЯ ФФВ 
Стаття 36. Адміністрація ФФВ 
1. Адміністрація ФФВ веде справи під керівництвом Голови ФФВ, при необхідності під керівництвом штатного заступника Голови та Виконавчого директора згідно з розподілом обов'язків між ними, затвердженими Головою ФФВ, та відповідно до його доручень, а саме:

1.1 веде поточні справи, здійснює контроль виконання рішень органів управління ФФВ (Конференції, Виконкому, Президії ФФВ) і готує матеріали для їх проведення;

1.2 забезпечує діяльність ФФВ та організацію підготовки засідань органів управління ФФВ (Конференції, Виконкому, Президії ФФВ);

1.3 веде діловодство, готує протоколи засідань Виконавчого комітету та Президії ФФВ;

1.4 вирішує найнеобхідніші господарсько-адміністративні питання;

1.5 координує роботу постійних комітетів ФФВ;

1.6 здійснює зв’язок із громадськістю та засобами масової інформації.

 

Стаття 37. Директори (за напрямами діяльності ФФВ), уповноважені особи

1. За поданням Голови ФФВ Виконавчий комітет призначає на посади директорів осіб, що не є членами виконкому, які виконують роботу і ведуть окремі аспекти справ ФФВ під керівництвом Виконавчого директора.

2. Директори виконують обов’язки у межах повноважень, встановлених Виконавчим директором ФФВ у відповідному положенні, яке затверджується Виконавчим комітетом.

3. Директори можуть відвідувати засідання Виконавчого комітету, де розглядається їх діяльність з правом дорадчого голосу.

4. За необхідності Голова ФФВ призначає уповноважену особу для забезпечення контролю виконання статутної діяльності ФФВ.

 
Х. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Стаття 38. Власність, кошти та майно

1. Відповідно до законодавства ФФВ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.

2. ФФВ може набувати право власності на:

2.1. кошти та майно, передане членами ФФВ або державою у встановленому порядку;

2.2. добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ і організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

2.3. майно, придбане за рахунок власних коштів;

2.4. майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених ФФВ госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;

2.5. пасивні доходи (доходи, одержані як відсотки, страхові виплати, відшкодування, а також роялті).

3. Постійним джерелом формування власних коштів ФФВ є: безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування; членські та вступні внески; грошові внески членів ФФВ, футбольних клубів (команд) та установ згідно з регламентами змагань, що проводяться під юрисдикцією ФФВ; грошові надходження від ФФУ.

4. Власністю ФФВ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФФВ, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

5. ФФВ самостійно і незалежно:

5.1. здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її найвищий орган управління - Конференцію або через інші органи ФФВ в межах їх повноважень;

5.2. має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для досягнення статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації;

5.3. відповідно до пункту 5.2. цієї статті ФФВ має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської й іншої діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.

6. Кошти, майно, доходи (прибутки) або їх частина не розподіляється серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8. ФФВ, її індивідуальні члени, створені нею установи, організації, підприємства тощо, зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та за підсумками своєї діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

9. Індивідуальні члени ФФВ несуть відповідальність перед ФФВ за фінансові обов'язки їх клубів перед ФФВ.

 

Стаття 39. Кошторис

1. Кошторис надходжень та витрат ФФВ складається на кожний фінансовий рік.

2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконавчим комітетом.

 

Стаття 40. Внутрішній аудит

1. Комітет внутрішнього аудиту щорічно перевіряє фінансові аспекти діяльності ФФВ.

2. Голова комітету внутрішнього аудиту або заступник голови звітують перед Виконавчим комітетом у письмовій формі про кожну проведену перевірку. Копія звіту направляється Виконавчому директору.

 

Стаття 41. Ревізійна комісія

1. Контроль за розпорядженням власністю та фінансово-господарською діяльністю ФФВ і її членів здійснюється Ревізійною комісією ФФВ. Ревізійна комісія складається з голови комісії, заступника голови та одного члена, які обираються Конференцією з кандидатів, запропонованих Головою ФФВ терміном на чотири роки. Ревізійна комісія, що підзвітна Конференції, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок.

2. Члени Ревізійної комісії не мають права входити до складу Президії ФФВ, Виконавчого комітету або будь-якого іншого комітету ФФВ.

3. Як правило, Ревізійна комісія приймає рішення в присутності всіх її членів. Кворум для прийняття рішення складається з двох її членів, в тому числі Голови або його заступника.

4. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, за власною ініціативою, або на вимогу не менш, ніж половина плюс один членів ФФВ.

5. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ФФВ та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

6. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам ФФВ або її членів, чи нею були виявлені зловживання з боку посадових осіб ФФВ або її членів.

 

Стаття 42. Фінансовий рік

1. Фінансовий рік ФФВ починається 1 січня і закінчується 31 грудня. ФФВ веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до законодавства.

2. Кожного фінансового року Виконавчий директор готує кошторис надходжень та витрат ФФВ.

 
XІ. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Стаття 43. Використання прав

1. ФФВ в межах чинного законодавства використовує усі права, що їй належать повністю або частково, разом із третіми особами, такі як майнові права будь-якого типу, права на інтелектуальну власність і права на аудіовізуальне мовлення та радіопередачі з використанням носіїв зображення і даних будь-якого виду, включаючи всі засоби передачі комп’ютерних зображень, із звуком чи без нього, такі як Інтернет, он-лайнові послуги тощо, незалежно від того, існують вони зараз чи ні виникнуть в майбутньому. Це включає створення, копіювання, розповсюдження та трансляцію зображення, звуку або носії даних будь-якого виду, що здійснюється самою ФФВ або разом з третіми особами.

2. З цією метою ФФВ сама або разом з третіми особами має право створювати компанії та керувати ними. Для цього можуть використовуватися будь-які юридичні особи, дозволені законодавством. 

3. ФФВ має ексклюзивні права на трансляцію та використання, а також видачу дозволів на трансляцію і використання зображення, звуку чи інших носіїв даних будь-якого виду (включаючи і ті, що ще будуть розроблені) матчів у межах її компетенції, як у прямій трансляції, так і у запису в повному обсязі чи частково.

4. Виконавчий комітет затверджує положення, що визначають реалізацію цих прав.


XІІ. ЗМАГАННЯ 
Стаття 44. Змагання з футболу у Волинській області 
1. Лише ФФВ має повноваження організовувати або скасовувати змагання у Волинській області за участю членів, футбольних клубів (команд) або збірних команд Волинської області, що є членами ФФВ.

2. Змаганнями ФФВ є:

2.1. чемпіонат, першість та Кубок Волинської області серед аматорських команд;

2.2. чемпіонати та першості Волинської області серед дитячо-юнацьких команд у різних вікових категоріях;

2.3. обласні змагання на призи Клубу „Шкіряний м’яч” ;

2.4. чемпіонат Волинської області серед студентських команд;

2.5. чемпіонат Волинської області серед ветеранів;

2.6. щорічні міжнародні та всеукраїнські турніри серед дитячо-юнацьких, жіночих, аматорських і професіональних команд;

3. Виконавчий комітет приймає рішення про створення або включення до своєї компетенції інших змагань, а також про скасування існуючих змагань.

 

Стаття 45. Регламенти змагань

1. Виконавчий комітет ФФВ затверджує Регламенти, якими визначаються умови і порядок участі команд у змаганнях, що проводяться під юрисдикцією ФФВ.

2. Умовою допуску до змагань під юрисдикцією ФФВ футбольних клубів (команд), що входять до складу членів ФФВ, є їх згода виконувати положення Статуту ФФВ, регламентів та рішень компетентних органів управління ФФВ, прийнятих відповідно до них.

 

Стаття 46. Заборонені об’єднання і спілки 
1. Членам ФФВ забороняється створення будь-яких об’єднань, союзів, асоціацій, ліг, угруповань клубів без згоди ФФВ.

2. Індивідуальний член ФФВ або його футбольні клуби (команди) не мають права грати на території іншого індивідуального члена без згоди останнього та погодження з ФФВ.

 

ХІII. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 47. Дисциплінарна юрисдикція

Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил гри або порушення Статутів ФФВ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, регламентів, положень, рішень і директив, чинних на час вчинення правопорушення. 

 

Стаття 48. Дисциплінарні санкції

1. До індивідуальних членів та колективів футбольних клубів (команд) можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції: попередження; зауваження; обов’язковий грошовий внесок; анулювання результату матчу; рішення про перегравання матчу; зняття турнірних очок; присудження перемоги команді - суперниці без проведення матчу; проведення матчу без глядачів; рішення про заборону використання стадіону; рішення про проведення матчу на іншому стадіоні; дискваліфікація з поточних змагань або виключення з учасників майбутніх змагань.

 

Стаття 49. Дисциплінарні санкції до фізичних осіб

1. До фізичних осіб можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:

1.1. попередження; зауваження; обов’язковий грошовий внесок; позбавлення права участі у зазначеній кількості матчів чи протягом визначеного або невизначеного терміну; позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного або невизначеного терміну.

 

Стаття 50. Дисциплінарні санкції і директиви 
1. Органи здійснення футбольного правосуддя уповноважені застосовувати дисциплінарні санкції та видавати директиви.

2. У зв’язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися кілька дисциплінарних санкцій та видаватися кілька директив.

3. Директива може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, вона визначає порядок застосування дисциплінарної санкції і/або може примушувати відповідну(і) сторону(и) здійснити певні дії.

 

Стаття 51. Дисциплінарні правила

Виконавчий комітет уповноважений затверджувати положення, що визначають процедуру здійснення футбольного правосуддя, – Дисциплінарні правила.

 

Стаття 52. Застосування дисциплінарних санкцій

1. Застосовувати дисциплінарні санкції мають право тільки Органи здійснення футбольного правосуддя: - Контрольно-дисциплінарний комітет; - Апеляційний комітет.

2. Рішення Апеляційного комітету є остаточними відповідно до Статті 54 і далі за цим Статутом.

 

XIV. ЮРИСДИКЦІЯ 
Стаття 53. Визнання Статуту ФФВ

1. Члени ФФВ повинні включити до власних статутів положення, у відповідності з яким член ФФВ, його клуби, команди, гравці та офіційні особи погоджуються керуватись Статутом ФФВ і дотримуватися його вимог та виконувати рішення ФФВ. Особливе посилання слід зробити на Статті 54 – 55 Статуту ФФВ. 

2. Члени ФФВ надають ФФВ письмове підтвердження про ознайомлення з положеннями пункту 1 Статті 53 Статуту ФФВ.

 

Стаття 54. Компетенція Органів здійснення футбольного правосуддя

1. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФВ мають виключну компетенцію розглядати всі спори стосовно справ ФФВ, які виникають між ФФВ та членами, клубами, гравцями або офіційними особами.

2. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФВ застосовують під час розгляду справ Дисциплінарні правила ФФВ, Статутні і регламентні норми, правила, постанови ФФВ, ФФУ, УЄФА та ФІФА.

3. Рішення Органів здійснення футбольного правосуддя ФФВ є остаточними та обов’язковими для виконання.

 

Стаття 55. Юридичне оскарження рішень Органів здійснення футбольного правосуддя

1. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ мають виключну компетенцію розглядати усі оскарження рішень, прийнятих Органами здійснення футбольного правосуддя членів ФФУ. Будь-яка така скарга має подаватися до Органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ протягом строків, визначених Дисциплінарними правилами ФФУ.

2. Скарга може подаватися до Органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ тільки після того, як вичерпано усі офіційні внутрішні процедури ФФВ.

 

Стаття 56. Застосування законодавства і місце здійснення судочинства

1. З усіх питань діяльності ФФВ керується цим Статутом та законодавством. Місцем розгляду спорів, що підпадають під юрисдикцію ФФВ, є штаб-квартира ФФВ.

2. Місцем розгляду для всіх справ щодо спорів, які підпадають під юрисдикцію ФФУ, є штаб-квартира ФФУ.

 

Стаття 57. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ФФВ та розгляду скарг

1. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів організації, розглядаються Конференцією ФФВ (Виконавчим комітетом ФФВ). Скарга має бути подана не пізніше 45 днів, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про оскаржувані рішення та обставини. Рішення Конференції ФФВ (Виконавчого комітету ФФВ) з приводу членства в організації є остаточними.

2. Місцем розгляду для всіх справ щодо спорів, які підпадають під юрисдикцію ФФУ, є штаб-квартира ФФУ.

 

XV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 58. Питання, не визначені у Статуті ФФВ

1. При розгляді усіх питань, які не передбачені Статутом ФФВ слід користуватись Статутом та іншими Регламентними документами ФФУ за умови, якщо вони передбачають той чи інший випадок.

2. Якщо документами ФФУ цього не передбачено, то Виконавчий комітет ФФВ має право приймати рішення з усіх питань, не визначених Статутом. За відсутності зазначених положень Виконавчий комітет приймає рішення згідно з принципами чесності та справедливості.

 

Стаття 59. Ліквідація  чи  реорганізація ФФВ

1. У разі припинення діяльності ФФВ її майно та кошти не можуть перерозподілятися між членами ФФВ, а передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

2. Реорганізація здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється лише на підставі відповідного рішення Конференції.

3. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об'єднання здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

4. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск)  ФФВ  може бути прийняте судом у встановленому законом порядку.

5. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією ФФВ, Виконавчий комітет створює ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Виконавчим комітетом.

6. Ліквідація вважається завершеною, а ФФВ такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

7. Ні за яких обставин розподіл майна ФФВ між її членами не проводиться, будь-яка резолюція з цього приводу не має сили. 

 

Стаття 60. Рівний статус чоловіків і жінок 
Положення цього Статуту застосовуються відносно чоловічого та жіночого роду, не зважаючи на вибір слів та виразів.

 

Стаття 61. Варіант англійською мовою

У разі будь-яких розбіжностей у перекладах на англійську або інші мови цього Статуту, український варіант матиме переважну силу.

 

Стаття 62. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Конференції ФФВ. Зміни, що вносились в статутні документи ФФВ, підлягають обов’язковій реєстрації.
 2. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

 

XVI. НАБУТТЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ 
Стаття 63. Набуття чинності

Цей Статут прийнятий на Конференції ФФВ «1» грудня 2016 року у м. Луцьк і набуває чинності з моменту його реєстрації.

 

Уповноважена особа:

Кохановський Василь Степанович

 

Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 • АМФВ
 • ФК "Волинь" Луцьк
 • Партнери
 • Федерація футболу України
 • Комітет арбітрів ФФУ
 • Футбольний магазин "RABONA"

 • Пошук

  Copyright MyCorp © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz